Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
การดำเนินการควบคุมภายใน
การดำเนินการตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 


 

ที่ตั้ง  
     องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดตาก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 56 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) โดยแยกเข้าตรงหลักกิโลเมตรที่ 463 จากกรุงเทพฯ

เนื้อที่  
     องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา มีเนื้อที่ประมาณ 239.26 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านป่ายางใต้ หมู่ 2 บ้านสามเงา หมู่ที่ 6 บ้านเขื่อนภูมิพล หมู่ 7 บ้านป่ายางใหม่ มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 18,218.625 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 4,926 ไร่ เป็นป่าไม้ 13,112 ไร่ และที่อยู่อาศัย 180 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงเชิงเขาและลาดเอียงลงสู่แม่น้ำปิงทำให้เกิดเป็นที่ราบแคบๆ ยาวสองฝั่งแม่น้ำตลอดพื้นที่ สภาพพื้นที่ ทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นภูเขา ทิศใต้และทิศตะวันออกเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นที่ราบสลับเนินต่างๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาและพื้นน้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่อ่างเก็บน้ำและเขื่อนภูมิพล
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ ตำบลบ้านนา, ตำบลยกกระบัตร
ติดต่อกับ อำเภอบ้านตาก
ติดต่อกับ ตำบลวังหมันและตำบลแม่สลิดอำเภอบ้านตาก
ติดต่อกับ ตำบลย่านรี, แม่น้ำปิง

ลักษณะภูมิอากาศ
     ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู เช่นเดียวกับสภาพอากาศทั่วๆ ไปในภาคเหนือ คือ
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศค่อยๆ ทวีความร้อนขึ้นตามลำดับ โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 39 – 40 องศา
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป จนถึงกลางเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกที่สุดในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม (ปริมาณน้ำฝน 646.43 มิลลิเมตร)
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัดเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม (อุณหภูมิเฉลี่ย 22 – 25 องศา)


แหล่งน้ำธรรมชาติ
     ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำปิง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญระดับประเทศ (เขื่อนภูมิพล) โดยแหล่งน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
   1) น้ำป่าหรือน้ำฝน จัดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ เพราะเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำอื่นๆ ซึ่งปริมาณของน้ำจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนที่ตกในบริเวณนั้นหรือในบริเวณที่เป็นภูเขาสูงโดยปกติน้ำผิวดินที่ไหลลงมารวมกันเป็นแม่น้ำจะไม่สามารถนำมาใช้บริโภคได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากการไหลของน้ำได้มีการชะล้างพัดพาเอาสิ่งต่างๆ ปะปนมาจำพวกตะกอนสารเคมีจากการเกษตรเป็นต้น
   2) น้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล สภาพน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย (10 – 100 แกลลอน/นาที) โดยทั่วไปนั้นมีคุณภาพดี บริโภคได้ แต่เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ำผิวดินเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้น้ำใต้ดินหรือผิวดินชั้นบนปริมาณน้ำลดลง
   3) น้ำชลประทาน คลองส่งน้ำ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงามีแม่น้ำปิงซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญและมีน้ำไหลผ่านตลอดปี ดังนั้น น้ำชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมจึงมีอยู่ทั่วไป แต่ก็ยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ำอยู่เสมอ เนื่องจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนภูมิพล จะปล่อยน้ำเป็นเวลา จึงเป็นเหตุให้การใช้น้ำเพื่อการเกษตรไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าพื้นที่การเกษตร ทำให้เกษตรกรต้องอาศัยเครื่องสูบน้ำ ตามอัตภาพและศักยภาพของเกษตรกรเอง


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

www.samngao.go.th