Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
การดำเนินการควบคุมภายใน
การดำเนินการตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา
ITA ปี พ.ศ. 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
   1 โครงสร้างหน่วยงาน
   2 ข้อมูลผู้บริหาร
   3 อำนาจหน้าที่
   4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
   6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ⇒ พรบ./พรก.
    ประกาศ
    อื่นๆ
การประชาสัมพันธ์
  7
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
   
Q&A
    9 Social Network
        ⇒ Facebook

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
      10 แผนดำเนินงานประจำปี
       11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
       12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
       13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
       14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
        15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
        16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
        17 E-Service

 ข้อมูลสารสนเทศ
      ระบบสารสนเทศ       หน่วยงานภายใน       ข้อมูลข่าวสาร ★  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
        19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
        20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
        22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                ⇒ ประจำเดือนตุลาคม 2564
             ⇒ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
             ⇒ ประจำเดือนธันวาคม 2564
             ⇒ ประจำเดือนมกราคม 2565
             ⇒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
             ⇒ ประจำเดือนมีนาคม 2565
             ⇒ ประจำเดือนเมษายน 2565
             ⇒ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565  

             ⇒ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
             ⇒ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
             ⇒ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
             ⇒ ประจำเดือนกันยายน 2565
 

        24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
                ⇒ ประจำเดือนตุลาคม 2564
             ⇒ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
             ⇒ ประจำเดือนธันวาคม 2564
             ⇒ ประจำเดือนมกราคม 2565
             ⇒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
             ⇒ ประจำเดือนมีนาคม 2565
             ⇒ ประจำเดือนเมษายน 2565
             ⇒ ประจำเดือนพฤภาคม 2565
             ⇒ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
             ⇒ ประจำเดือนกรฏกาคม 2565
             ⇒ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
             ⇒ ประจำเดือนกันยายน 2565


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
        26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
        27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                ⇒ จริยธรรมและวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
             ⇒ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
             ⇒ มาตรฐานวินัย
             ⇒ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

        28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
        31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
            ⇒ เว็บบอร์ด
            ⇒ สายตรงนายก
                   โทร. 081-6757160 (นายสมัย  ทิมอ่วม)
        33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
             ⇒ กิจการสภา
             ⇒ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                ⇒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
                ⇒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  (หรือข้อบังคับการประชุม  สภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 สำหรับเมืองพัทยา) 
                ⇒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
                ⇒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
                ⇒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
                ⇒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       34 การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
        35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
       36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
        37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
       38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
       39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
        40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
        41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริจภายในหน่วยงาน
       42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

              การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีพ.ศ. 2564
        43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
             ⇒ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของอบต.สามเงา
             ⇒ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
             ⇒ มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

www.samngao.go.th