Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
การดำเนินการควบคุมภายใน
การดำเนินการตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา
ITA ปี พ.ศ. 2564


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ★ ข้อมูลพื้นฐาน
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    ประกาศ
    อื่นๆ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. Q&A
9. Social Network
    - Facebook
 
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
★ แผนดำเนินงาน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
 
★ การให้บริการ
17. E-Service
      ข้อมูลสารสนเทศ  
      ระบบสารสนเทศ       หน่วยงานภายใน       ข้อมูลข่าวสาร
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
★ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ 2563
 
★ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
       - ประจำเดือนตุลาคม 2563
       - ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
       - ประจำเดือนธันวาคม 2563
       - ประจำเดือนมกราคม 2564
       - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
       - ประจำเดือนมีนาคม 2564
       - ประจำเดือนเมษายน 2564
       - ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  
       - ประจำเดือนมิถุนายน 2564
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
       - ประจำเดือนตุลาคม 2562
       - ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
       - ประจำเดือนธันวาคม 2562
       - ประจำเดือนมกราคม 2563
       - ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
       - ประจำเดือนมีนาคม 2563
       - ประจำเดือนเมษายน 2563
       - ประจำเดือนพฤภาคม 2563
       - ประจำเดือนมิถุนายน 2563
       - ประจำเดือนกรฏกาคม 2563
       - ประจำเดือนสิงหาคม 2563
       - ประจำเดือนกันยายน 2563
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
★ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
 
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
★ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
★ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
       - สายตรงนายก
          -โทร. 0869355123 (นายกนิคม  สวนศรี)
      - กิจการสภา
      กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554  (หรือข้อบังคับการประชุม  สภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543 สำหรับเมืองพัทยา) 
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
      - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
 
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
★ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
★ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
         มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
★ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
★ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
★ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  
 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
        - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีพ.ศ. 2563
   43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
        - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของอบต.สามเงา
        - นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
        - มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

 


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา 
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63130
โทรศัพท์ : 055-800-589   โทรสาร : 055-800-589 
อีเมล์ : admin@samngao.go.th , samngao_tak@hotmail.com

www.samngao.go.th