Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
คลังความรู้ (KM)
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสาธารณะ
นโยบายการบริหารงานบุคคล
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
E-Service
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
การดำเนินการควบคุมภายใน
การดำเนินการตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้นำชุมชน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
รายรับรายจ่าย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามของ อบต.สามเงา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก  มีตำแหน่ง สายงานผู้บริหารว่าง  จำนวน 2 ตำแหน่ง  ตามแผนอัตรากำลัง  3 ปี  (2555- 2557) และเพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก  ลงวันที่ 26  พฤศจิกายน  2545  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา  จึงมีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล  ดังนี้
       1. หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6)
       2.  หัวหน้าส่วนการสวัสดิการและสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6)  จำนวน 6 อัตรา
หากผู้ใด  สนใจให้ยื่นความประสงค์และตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก  ในวันและเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
                        ประกาศ  ณ  วันที่  24 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2556